1

Start

2

Informace o vaší škodě

3

Pojištěný

4

Přílohy

5

Shrnutí

Aby nahlášení škody proběhlo co nejrychleji a nejpohodlněji, připravte si prosím:

Vyplnění formuláře vám zabere maximálně 10 minut

Uveďte číslo pojistné smlouvy, které naleznete na potvrzení o sjednání pojištění, které jste dostal/a v e-mailu zaslaném po sjednání pojištění

Specifikujte věc, která byla poškozena, zničena či odcizena. Uveďte typ věci, značku a model.

Uveďte pořizovací cenu výrobku.

Uveďte pořizovací cenu výrobku.

Uveďte přesný čas, místo a příčinu poškození. Popište co nejpodrobněji, co jste udělal/a, aby k poškození nedošlo, a jaký je jeho rozsah. Pokud existují svědkové události, uveďte prosím jejich jméno a kontaktní data, popř. přiložte jejich výpověď k ostatní dokumentaci na konci formuláře.

Uveďte křestní jméno pojištěné osoby, za kterou hlásíte škodu.

Uveďte příjmení pojištěné osoby, za kterou hlásíte škodu.

Uveďte rodné číslo pojištěné osoby, za kterou hlásíte škodu. Číslo vyplňte bez mezer a lomítka. Datum narození vyplňte ve formátu YYYY-MM-DD (Rok-Měsíc-Den).

Uveďte telefonní číslo, na kterém Vás (či pojištěnou osobu, za kterou škodu hlásíte) budeme moci kontaktovat v souvislosti se škodou. Použijte prosím mezinárodní formát bez mezer např. +420123456789.

Uveďte e-mailovou adresu, na kterou Vám (či pojištěné osobě, za kterou škodu hlásíte) budeme moci napsat v souvislosti se škodou.

Uveďte adresu, na kterou Vám (či pojištěné osobě, za kterou škodu hlásíte) budeme moci napsat v souvislosti se škodou.

Uveďte adresu, na kterou Vám (či pojištěné osobě, za kterou škodu hlásíte) budeme moci napsat v souvislosti se škodou.

Uveďte adresu, na kterou Vám (či pojištěné osobě, za kterou škodu hlásíte) budeme moci napsat v souvislosti se škodou.

Uveďte adresu, na kterou Vám (či pojištěné osobě, za kterou škodu hlásíte) budeme moci napsat v souvislosti se škodou.

Uveďte prosím číslo vašeho účtu ve formátu předčíslí-číslo/kód banky nebo IBAN.

Abychom mohli událost co nejrychleji prošetřit, doporučujeme Vám nahrát následující dokumenty:

Účtenka / faktura za poškozenou, zničenou nebo ukradenou věc*

Pokud není povinností oprava v doporučeném servisu (najdete v pojistných podmínkách), pak přiložte účtenku / fakturu ze servisu za opravu.

Policejní protokol v případě krádeže či loupeže

Fotodokumentace poškozeného zařízení v případě poškození nebo zničení

Ostatní dokumenty, např. žádost pojištěného o zablokování výrobního čísla přístroje (IMEI) v případě krádeže mobilního telefonu, dále letenka, původní letový itinerář, palubní lístek, popř. protokol přepravce PIR v případě, že škoda vznikla během letecké přepravy, a další relevantní dokumenty vztahující se ke škodě

Ještě dva kroky a máte hotovo:

  1. Zkontrolujte všechny údaje. Pro opravu se vraťte do příslušného kroku formuláře
  2. Potvrďte souhlas s prohlášením a odešlete
Potvrďte souhlas s prohlášením a odešlete

Informace o vaší škodě

Datum vzniku škody:
Země, kde došlo ke škodě:
Město nebo oblast, kde došlo ke škodě:
Místo, kde došlo ke škodě:
Typ škody:
Výrobek
Cena:
Jak došlo ke škodě:

Pojištěný

Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo (cizinci bez rodného čísla vyplní datum narození):
Telefon:
E-mail:
PSČ:
Město:
Ulice a číslo popisné:
Země
Číslo bankovního účtu

Přílohy


Prohlašuji, že všechny informace uvedené v tomto hlášení škodní události jsou pravdivé a úplné a že jsem nezamlčel/a žádnou skutečnost, která by měla vliv na průběh a výsledek šetření škodní události. Jsem si také vědom/a skutečnosti, že při opravě mého zařízení pojistitel ani servis neručí za případnou ztrátu dat.

Jsem si vědom/a, že v důsledku nepravdivých a neúplných odpovědí může pojišťovna od pojistné smlouvy odstoupit nebo odmítnout pojistné plnění.

Souhlasím, abyste si pro potřeby šetření škodní události mohli vyžádat potřebné podklady u policie, správních orgánů a jiných pojišťoven.

TUITO zpracovává osobní údaje pojištěného. Důvodem je dodržování právních povinností a ochrana oprávněných zájmů pojišťovny a/nebo pojistníka, případně zájmů jiných osob, kterých se zpracování týká nebo může týkat.

Prohlašuji, že jsem se na www.tuito.cz seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů, informacemi o svých právech, zejména o právu na informace, vysvětlení zpracování, přístup k osobním údajům a právu podat námitky proti zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby.

Tento souhlas uděluji na celou dobu existence závazků vyplývajících z pojistné smlouvy nebo s ní souvisejících.

Děkujeme za nahlášení škody z pojistné smlouvy č. . Škoda je zaevidována pod č. .

Potvrzení přijetí nahlášení škody a číslo obdržíte obratem na Vaši e-mailovou adresu.

Provozovatelem webu je společnost TUITO s.r.o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.

VÍCE O COOKIES
UPRAVIT NASTAVENÍ
PŘIJMOUT VŠE