INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI

Úvodní ustanovení

Společnost TUITO s.r.o., IČO: 09731989, se sídlem Thunovská 183/18, Malá Strana, Praha 118 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 341391 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Zprostředkovatel“) tímto v souladu s § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „zákon o distribuci pojištění“) poskytuje klientům dále uvedené informace.

Informace o zprostředkovateli

Zprostředkovatel je pojišťovacím zprostředkovatelem, který je zapsán do registru vedeného Českou národní bankou podle zákona o distribuci pojištění, a to jako samostatný zprostředkovatel provozující činnost zprostředkování pojištění. Územním rozsahem činnosti je Česká republika. Zápis v registru je možno ověřit na následující nternetové adrese ČNB: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz.

Vztah zprostředkovatele ke klientům a pojišťovnám

Zprostředkovatel zprostředkovává pojištění jménem pojišťoven, se kterými spolupracuje. Zprostředkovatel tak vystupuje vůči klientům a své služby poskytuje v pozici pojišťovacího agenta dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona o distribuci pojištění.

V souvislosti se zprostředkováním pojištění klientům Zprostředkovatel zastupuje pojišťovny.

Zprostředkovatel prohlašuje, že nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny, se kterou Zprostředkovatel spolupracuje a jejímž jménem má/může být uzavřena pojistná smlouva (sjednáno pojištění) na základě doporučení Zprostředkovatele.

Zprostředkovatel prohlašuje, že žádná pojišťovna, se kterou Zprostředkovatel spolupracuje a jejímž jménem má/může být uzavřena pojistná smlouva (sjednáno pojištění) na základě doporučení Zprostředkovatele, ani žádná osoba ji ovládající, nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Zprostředkovatele.

Odměna zprostředkovatele

Zprostředkovatel je za svoji činnost odměňován jednotlivými pojišťovnami, se kterými při své činnosti spolupracuje na základě s nimi uzavřených obchodních smluv, a to ve formě sjednaných provizí (odměn) za výkon zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. Zprostředkovatel není odměňován přímo klientem.

Odpovědnost za škodu, reklamace služeb, podání stížnosti, řešení sporů a další možnosti obrany klienta

Zprostředkovatel odpovídá za škodu způsobenou výkonem činnosti pojišťovacího zprostředkovatele ve smyslu zákona o distribuci pojištění, a pro tyto případy je ze zákona povinně pojištěn. Odpovědnost za škodu se současně řídí i dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

V případě nespokojenosti klienta s postupem či jednáním Zprostředkovatele se klient může se svou stížností či žádostí o nápravu obrátit přímo na Zprostředkovatele, a to prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu info@tuito.cz nebo písemně na adrese sídla Zprostředkovatele.

S případnou stížností na Zprostředkovatele se lze rovněž obrátit na dohledový orgán, kterým je Česká národní banka.

Případnou žalobu na Zprostředkovatele lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

Klient (spotřebitel) má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, přičemž subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce ve všech ostatních případech, přičemž bližší informace o způsobu a podmínkách mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je možno nalézt na https://www.coi.cz/.

Provozovatelem webu je společnost TUITO s.r.o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.

VÍCE O COOKIES
UPRAVIT NASTAVENÍ
PŘIJMOUT VŠE