Zásady zpracování osobních údajů

Společnost TUITO s.r.o., IČO: 09731989, se sídlem Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 341391 (dále také „Společnost“) věnuje ochraně Vašich osobních údajů velkou pozornost, a to v souladu s povinnostmi, které vyplývají z platné legislativy. Společnost jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále také „Subjektů“), a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále také zákon „Zákon“). Společnost zároveň vystupuje v roli zpracovatele z titulu své role samostatného zprostředkovatele (viz také „Informace o pojišťovacím zprostředkovateli“). Společnost v takovém případě zpracovává Vaše osobní údaje jako zpracovatel pro příslušnou partnerskou pojišťovnu, a to v činnostech zahrnujících samotné uzavření pojistné smlouvy či následné pomoci se správou tohoto pojištění anebo likvidací pojistné události pro tuto pojišťovnu.

Úvodní ustanovení

Společnost poskytuje své služby výhradně online prostřednictvím svých internetových stránek a vystupuje jako samostatný zprostředkovatel v roli pojišťovacího agenta a zprostředkovává pojistné produkty partnerských pojišťoven (viz také „Informace o pojišťovacím zprostředkovateli“). Služby zejména zahrnují online uzavírání pojistných smluv s koncovými zákazníky na vybrané zboží u spolupracujících e-shopů, a to jak na internetových stránkách, tak v jejich kamenných prodejnách (pokud tyto existují) přes klientský portál Společnosti, uzavírání pojistných smluv e-commerce pojištění pro spolupracujícími e-shopy, uzavírání pojistných smluv na storno zájezdů a ubytování přes online rezervace hotelových a ubytovacích platforem, a dále pak zpracování hlášení a likvidace pojistných událostí, analýzy a prodejní a marketingová podpora obchodníků, hotelových platforem, hotelů a dalších ubytovacích zařízení.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Společnost zpracovává zejména osobní údaje návštěvníků internetových stránek a koncových zákazníků obchodníků, hotelů a dalších ubytovacích zařízení, které se Společností uzavřeli pojistnou smlouvu. U některých produktů, u kterých je to z hlediska jejich vlastností nezbytné, se může zpracování údajů týkat i dalších osob (např. spolucestujících v případě pojištění storna ubytování). Další důležitou skupinou jsou osoby, kterým vznikne nárok na úhradu škody z pojištění. Účelem těchto zásad je poskytnout souhrnné informace o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu, za jakým účelem a po jakou dobu Společnost zpracovává osobní údaje. Cílem těchto zásad je také informovat o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Tyto zásady jsou pravidelně aktualizovány a vždy dostupné v aktuálním znění na internetové stránce Společnosti.

Kontaktní údaje

V záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů nebo souvisejících se neváhejte obrátit na Společnost na následujících kontaktech:

Kategorie a zdroje zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje, které Společnost zpracovává, jsou v zásadě nezbytné informace potřebné k nabídce a poskytování služeb, tj. schopnost uzavření a plnění pojistných smluv. Jedná se o takové údaje, které jsou ve smlouvách a související dokumentaci, nebo které Společnost za tímto účelem získala formou elektronické nebo ústní komunikace.

Společnost zpravidla zpracovává následující kategorie údajů:

Osobní údaje Společnost získává:

Účely zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje primárně za účelem zpracování na základě pojistné smlouvy a dále na základě právního titulu oprávněného zájmu:

Automatizované rozhodování

Při automatizovaným individuálním rozhodování dochází ke zpracování osobních údajů za pomoci softwaru bez lidského zásahu na základě předem definovaného algoritmu, např. při automatickém sjednání pojistné smlouvy. V řadě případů však vstupují do automatizovaného zpracování i lidské úkony, což znamená, že ke zpracování osobních údajů nedochází výhradně automatizovaně. Z těchto důvodů přijala Společnosti příslušná organizační a bezpečnostní opatření, aby veškeré zpracovávané osobní údaje byly chráněny před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Zaměstnanci a zpracovatelé Společnosti, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou vázáni mlčenlivostí.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů a dále po dobu vyplývajících z právních předpisů. Vzhledem k sektorové regulaci zpracovává Společnost jednotlivé pojistné smlouvy, které zprostředkovala, po dobu jejich platnosti a ještě 10 let od jejich ukončení. Nedošlo-li ke sjednání, uchovává Společnost související záznamy následující dva roky od poslední komunikace. Pokud pomine účel zpracování nebo pokud Společnost již nedisponuje žádným právním důvodem ke zpracování osobních údajů, budou osobní údaje Společností vymazána.

Příjemci osobních údajů

Společnost v roli správce zpracovává osobní údaje sama, popř. prostřednictvím tzv. zpracovatelů, kterými jsou zejména:

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely probíhá výhradně na území EU. Společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva s souvislosti se zpracováním údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů lze práva vůči Společnosti uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů (viz výše). Bude-li Společnost moci žádosti vyhovět, vyrozumí o odpovědi a přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Pokud však je žádost zjevně neoprávněná, neodůvodněná nebo nepřiměřená, může Společnost odmítnout žádosti vyhovět ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí žádosti. Veškerá sdělení a úkony týkající se žádostí souvisejících se zpracováním osobních údajů jsou poskytovány zdarma.

Proti postupu Společnosti můžete uplatnit námitky u Pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě včasného nevyřízení námitky se můžete bránit stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo žádat o soudní ochranu.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:

Provozovatelem webu je společnost TUITO s.r.o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.

VÍCE O COOKIES
UPRAVIT NASTAVENÍ
PŘIJMOUT VŠE